22/09/2564 | 17:55 น.  

หุ้น OR เล่นอย่างไร

741966

ผมมีใบหุ้น OR แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เลย จึงอยากสอบถามต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

23/09/2564 | 09:01 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการนำใบหุ้น OR เข้าใน Port ของทางบริษัท ฯ ดังนี้

- กรณีคุณลูกค้าต้องการนำใบหุ้น OR เข้า Port ชื่อในใบหุ้นกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือ คู่สมรส หรือบิดามารดาโอนเข้า Port บุตรเท่านั้น

- กรณีที่ได้รับใบหุ้นและบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบุคคลคนเดียวกันสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่านเพื่อนัดรับใบหุ้น โดยทางผู้ดูแลบัญชีจะแนบเอกสาร “ใบเรียบเก็บใบหุ้นชั่วคราว” เพื่อเป็นใบสำคัญรับเอกสารของลูกค้าลงนาม

2. เซ็นสลักหลังช่องผู้โอน “ลงลายมือชื่อผู้โอน”

3. พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรองสำเนา หากเป็นบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงนามรับรองสำเนา

หมายเหตุ: เอกสารสำเนาและลายเซ็นหลังใบหุ้นต้องเซ็นให้เหมือนกันครับ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click