14/01/2565 | 14:03 น.  

finansia สาขาภูเก็ตปิดถึงวันไหน

344890

finansia สาขาภูเก็ตเปิดเมื่อไหร่ ต้องการนำ หุ้น or เข้าพอต

14/01/2565 | 15:51 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า


ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการนำใบหุ้น OR เข้าใน Port ของทางบริษัท ฯ ดังนี้

- กรณีคุณลูกค้าต้องการนำใบหุ้น OR เข้า Port ชื่อในใบหุ้นกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือ คู่สมรส หรือบิดามารดาโอนเข้า Port บุตรเท่านั้น

- กรณีที่ได้รับใบหุ้นและบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบุคคลคนเดียวกันสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่านเพื่อนัดรับใบหุ้น โดยทางผู้ดูแลบัญชีจะแนบเอกสาร “ใบเรียบเก็บใบหุ้นชั่วคราว” เพื่อเป็นใบสำคัญรับเอกสารของลูกค้าลงนาม

2. เซ็นสลักหลังช่องผู้โอน “ลงลายมือชื่อผู้โอน”

3. พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรองสำเนา หากเป็นบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงนามรับรองสำเนา

หมายเหตุ: เอกสารสำเนาและลายเซ็นหลังใบหุ้นต้องเซ็นให้เหมือนกันครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

17/01/2565 | 09:42 น.

ความคิดเห็นที่ 2
344890

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่านเพื่อนัดรับใบหุ้น โดยทางผู้ดูแลบัญชีจะแนบเอกสาร “ใบเรียบเก็บใบหุ้นชั่วคราว” เพื่อเป็นใบสำคัญรับเอกสารของลูกค้าลงนาม

ติดต่อได้ที่ไหนครับ

18/01/2565 | 09:07 น.

ความคิดเห็นที่ 3
Admin

เรียน คุณลูกค้า


ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับวิธีการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

หลังจากที่คุณลูกค้าได้มีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำเร็จแล้ว คุณลูกค้าจะได้รับ E-mail แจ้งการเปิดบัญชีใหม่ประเภท Cash balance โดยใน E-mail นี้ จะมีเเจ้งชื่อ-นามสกุล ,E-mail และเบอร์โทรศัพท์ของผู้แนะนำการลงทุนของคุณลูกค้า (เจ้าหน้าที่การตลาด) โดยค้นหาใน E-mail ของท่าน นามผู้ส่ง E-mail ว่า "SSO admin" หรือ Subject : แจ้งการเปิดบัญชีใหม่ประเภท CASH BALANCE หากค้นหาใน Inbox ไม่พบ รบกวนตรวจสอบใน Junk E-mai ครับ

หากคุณลูกค้าไม่พบ E-mail ดังกล่าว คุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Internet support เบอร์โทรศัพท์ 02-728-2400 ครับ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click