03/05/2565 | 10:41 น.  

ใบหุ้นหาย

788942

จะนำหุ้นเข้าพอร์ต แต่ใบหุ้นหาย และเป็นชื่อเก่า ลายเซ็นต์ก็จำไม่ได้ เพราะนาน30ปี ทำอย่างไร

03/05/2565 | 11:34 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีใบหลักทรัพย์สูญหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น. งดให้บริการ: เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอรายละเอียดใบหุ้น

1.1 ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

1.2 ชื่อหลักทรัพย์

1.3 เลขที่ใบหลักทรัพย์

1.4 จำนวนหลักทรัพย์


2. นำรายละเอียดใบหลักทรัพย์ที่ได้รับจาก TSD ในข้อ 1. ไปใช้ในการแจ้งความใบหลักทรัพย์สูญหาย (ต้องระบุข้อมูลทั้งหมดในข้อ 1. ในใบแจ้งความ)


3. ติดต่อ TSD เพื่อขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่


ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่เนื่องจากใบหลักทรัพย์เดิมชำรุด / สูญหาย

ผู้ถือหลักทรัพย์กรอกแบบฟอร์ม "ขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่" ที่ลงนามโดยผู้ถือหลักทรัพย์ หรือ ผู้จัดการมรดก / ทายาท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แล้วแต่กรณี พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้

1.ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา

1.1 สำเนาบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ หนังสือรับรองเกี่ยวกับรายการบัตรประชาชนที่ออกจากสำนักงานเขต (มีผล 1 กค.55 เป็นต้นไป)

- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ขอให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล เพิ่มเติม

- กรณีมอบอำนาจให้มายื่นหรือดำเนินการแทน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง

1.2 ใบบันทึกแจ้งความจากสถานีตำรวจ (กรณีใบหลักทรัพย์สูญหาย)

1.3 ใบหลักทรัพย์ที่ชำรุด (กรณีใบหลักทรัพย์ชำรุด)

2.ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล

2.1 สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2.3 ใบบันทึกแจ้งความจากสถานีตำรวจ (กรณีใบหลักทรัพย์สูญหาย)

2.4 ใบหลักทรัพย์ที่ชำรุด (กรณีใบหลักทรัพย์ชำรุด)


ช่องทางการติดต่อ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์และยื่นเอกสารข้างต้นไปยัง TSD ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD Counter Services ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ส่งแบบฟอร์มและเอกสารไปยัง TSD ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ส่วนบริการลูกค้า (TSD Counter Services) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400


ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 14 วันทำการหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน

รายละเอียดตาม Link : https://portal.set.or.th/tsd/faq.html?subjectId=14&locale=th_TH


สอบถามเพิ่มเติม 02-782-2400

Best Regards,

Internet Support

E-Business Technical

Tel: 02-782-2400, Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Plc.

Click