06/02/2564 | 16:09 น.  

จะนำหุ้นORเข้าพอร์ต

269965

จะนำหุ้นORเข้าพอร์ตต้องทำยังมั้งครับ

08/02/2564 | 17:51 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และสำหรับลูกค้าที่จะต้องการนำใบหุ้นเข้า Port ชื่อในใบหุ้นกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือ คู่สมรส หรือบิดามารดาโอนเข้า Port บุตรเท่านั้น

ในกรณีที่ใบหุ้นและบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบุคคลคนเดียวกันสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน เพื่อนัดรับใบหุ้น โดยทางผู้ดูแลบัญชีจะแนบเอกสาร “ใบเรียบเก็บใบหุ้นชั่วคราว” เพื่อเป็นใบสำคัญรับเอกสารของลูกค้าลงนาม

2. เซ็นสลักหลังช่องผู้โอน “ลงลายมือชื่อผู้โอน”

3. พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรองสำเนา หากเป็นบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงนามรับรองสำเนา

หมายเหตุ เอกสารสำเนาและลายเซ็นหลังใบหุ้นต้องเซ็นให้เหมือนกันครับ

หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลับเบอร์โทรศัพท์ 02-782-2400


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click