02/03/2564 | 17:39 น.  

การขายหุ้น OR

273898

ต้องการขายหุ้นORต้องทำอย่างไร

03/03/2564 | 09:52 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

จากการติดต่อคุณลูกค้าได้สอบถามข้อมูลพบว่า คุณลูกค้ามีใบหุ้น OR และต้องการนำหุ้นเข้าใน Port ของทางบริษัท ฯ

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

- กรณีคุณลูกค้าต้องการนำใบหุ้น OR เข้า Port ชื่อในใบหุ้นกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือ คู่สมรส หรือบิดามารดาโอนเข้า Port บุตรเท่านั้น

- กรณีที่ได้รับใบหุ้นและบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบุคคลคนเดียวกันสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่านเพื่อนัดรับใบหุ้น โดยทางผู้ดูแลบัญชีจะแนบเอกสาร “ใบเรียบเก็บใบหุ้นชั่วคราว” เพื่อเป็นใบสำคัญรับเอกสารของลูกค้าลงนาม

2. เซ็นสลักหลังช่องผู้โอน “ลงลายมือชื่อผู้โอน”

3. พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรองสำเนา หากเป็นบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงนามรับรองสำเนา

หมายเหตุ: เอกสารสำเนาและลายเซ็นหลังใบหุ้นต้องเซ็นให้เหมือนกันครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click